Chợ là nơi lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tạo công ăn việc làm, gia tăng cơ hội sinh kế, tạo nguồn thu cho ngân sách.